Sistem je v fazi poskusnega delovanja. Trenutno ni mogoče oddati veljavne pritožbe.

O projektu ePritožbe v zdravstvu

Projekt ePritožbe v zdravstvu omogoča vlaganje in oddajo elektronskih zahtevkov pritožb pacientov v zdravstvu v Republiki Sloveniji za domnevne kršitve na enem mestu, spletnem portalu, tako za paciente, njihove zastopnike ali pooblaščence, kot za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Projekt ePritožb v zdravstvu se izvaja v okviru raziskovalne študije, ki je sestavni del doktorske disertacije.

Namen projekta

Namen projekta je na manjšem številu preizkusiti posredovanje elektronskih zahtevkov pritožb, predlogov in pohval pacientov za domnevno kršitev. Na tak način izvajalcem zdravstvenih storitev in zastopnikom pacientovih pravic omogočamo, da se (postopoma) vključijo v sodobno zunanjo neodvisno elektronsko spremljanje pritožbenih zahtevkov oziroma v zagotavljanje varstva pacientovih pravic in transparentnost podatkov.

Na začetku bodo v projekt vključeni le nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti, kasneje želimo dostop do ePritožb ponuditi vsem pacientom v Republiki Sloveniji, ki jim je bila kršena katera izmed pravic, ki jih opredeljuje 5. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP).

Prav tako želimo, da se pacienti pred oddajo elektronskih zahtevkov seznanijo z dolžnostmi, ki so opredeljene v 54. členu ZPacP.

Pacientom s tem olajšujemo izpolnjevanje obrazcev in oddajo elektronskih pritožb, hkrati pa si še vedno lahko natisnejo elektronski obrazec na papir in ga s klasično pošto posredujejo Izvajalcu zdravstvene dejavnosti (ustanovi v kateri so bili deležni neustrezne zdravstvene obravnave).

Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti želimo z nevtralno zunanjo in sodobno informacijsko podporo doseči celovito spremljanje in hitro, sprotno obvladovanje vseh pritožbenih postopkov v praksi ter s tem izboljševati sistem kakovosti v zdravstvu.

Z namenom krepitve odgovornosti izvajanja zdravstvenih storitev izhajamo iz načela integracije celovitega, nacionalnega in objektivnega reševanja pritožb pacientov v zdravstvu v Republiki Sloveniji.

Pacient je bolnik ali drug uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev ne glede na svoje zdravstveno stanje (vir: Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), Ur. list RS, 2008).

O portalu

Vzpostavitev portala ePritožbe v zdravstvu je rezultat raziskovalnega dela, ki je nastal v okviru doktorske disertacije kot razvojna rešitev prototipnega modela in pomeni intelektualno stvaritev avtorja, kjer se šteje, da so vse moralne in materialne avtorske pravice ter druge sorodne pravice v celoti, neomejena in izključna last avtorja stvaritve.

Namen vzpostavitve spletnega portala je, da omogoči vlaganje in oddajo elektronskih zahtevkov pritožb pacientov v zdravstvu v Republiki Sloveniji za domnevne kršitve, izboljševati kakovost v zdravstvu in pacientom omogočiti, da z zahtevano povratno informacijo preko sistema e-pritožb aktivno vplivajo na delovanje zdravstvenega sistema.

V primeru vprašanj v zvezi z delovanjem portala ePritožbe v zdravstvu, lahko z nami vzpostavite kontakt preko elektronskega naslova info@pvz.si.

Tehnične zahteve

Portal PVZ deluje v brskalnikih, ki niso starejši od petih let (IE 9 ali novejši, Firefox, Chrome, Opera). Pri starejših brskalnikih se lahko pojavijo motnje pri izgledu nekaterih naprednejših funkcij.