Sistem je v fazi poskusnega delovanja.

ePritožbe v zdravstvu

Izboljšajmo zdravstvo !

Omogočamo vam vlaganje in oddajo elektronskih zahtevkov pritožb pacientov v zdravstvu v Republiki Sloveniji za domnevne kršitve na enem mestu, spletnem portalu, tako za paciente, njihove zastopnike ali pooblaščence, kot za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Krepitev temeljnih pravic pacientov, njihova neodvisna obravnava, omogočanje in izboljševanje sistema kakovosti v zdravstvu, je naše vodilo k zadovoljnim pacientom in izvajanju kakovostnih zdravstvenih storitev.

Portal ne omogoča, da pacient sporoča zdravniku informacije o zdravstvenem stanju in zahteve v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

Skrbnik portala ne prevzema odgovornosti za pacientovo opustitev zdravstvenih storitev, njegovo poslabšanje zdravstvenega stanja ali preprečitev bolezni zaradi uporabe portala. Pacient mora zahtevo za uveljavljanje zdravstvenih storitev, ohranitev njegovega zdravja in preprečitev bolezni uveljavljati neposredno pri Izvajalcu zdravstvenih storitev.

Prav tako skrbnik portala ne prevzema odgovornosti za pravočasnost odločanja ali pravilnost pritožbenega zahtevka.

Portal omogoča posredovanje zahtevkov za domnevno kršitev in se skrbniki portala ne seznanjajo z vsebino vloge pritožnika.

Naše temeljno poslanstvo je spoštovanje pacientove avtonomije in zagotavljanje najvišje stopnje transparentnosti pri obravnavi domnevnih kršitev v zdravstvu. Pacienti se ne potrebujejo bati, da bodo zaradi opozarjanja na domnevne kršitve utrpeli slabšo zdravstveno oskrbo.

Izhajamo iz načela integracije celovitega, nacionalnega, odgovornega in objektivnega reševanja pritožb pacientov v zdravstvu v Republiki Sloveniji.

Izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočamo, da profesionalno in dosledno izvajajo pritožbe pacientov in z ukrepi ter spremljajočimi mehanizmi pristopijo k vzpostavitvi uspešnih poslovnih modelov za stalno izboljševanje kakovosti v zdravstvu.

Vaša pritožba zahteva obravnavo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter učinkovito in racionalno reševanje domnevne kršitve v postopkih z zahtevo za I in II. obravnavo kršitve pacientovih pravic, v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP).

Da naredimo zdravstveni sistem boljši, je potrebno, da pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev prepoznamo vrzeli in odklone, nanje opozarjamo in jih sistemsko skupaj odpravljamo.


V poskusnem delovanju je mogoče oddati elektronske zahtevke za pritožbo le za naslednje izvajalce zdravstvene dejavnosti:

  • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor in njihove dislocirane enote.

Zahtevek za II. obravnavo kršitve pacientovih pravic. še ni možno oddati elektronsko. Pritožbeni zahtevek si v takšnem primeru natisnete in na papirju natisnjen zahtevek posredujete na pristojno Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic pri Ministrstvu za zdravje.

Skrbniki portala ePritožbe v zdravstvu